Нови книги в библиотеката за 2013 година

25 Jul 2012
Новини >> Нова литература

АБРАШЕВ, Георги. Дървесни материали в интериора: София, 2010.

БОНЕВА, Иванка. Основният социално-икономически избор. Пазар, държава и икономически растеж: София, 2011.

БОНЕВА, Иванка. Публични финанси: София, 2011.

БОНЕВА, Иванка.Управление на корпоративния риск: София, 2010.

БОЯДЖИЕВ, Николай и др. Наръчник на предприемача в рибарството и аквакултурата: София, 2011.

ВЕЛУШЕВ, Митьо. Природа на държавния сектор: София, 2010.

ГЕОРГИЕВА, Даниела. Оценка на гори. Сборник нормативни документи: София, 2011.

ГРИГОРОВ, Никола. Операционен мениджмънт: София, 2011.

ГРИГОРОВ, Никола. Усъвършенстване на организацията на дървообработващите и мебелни предприятия в България в условията на преход към  постиндустриално общество: София, 2010

ДЕЛИЙСКИ, Ненчо. Основи на автоматиката и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост: Ръководство за лабораторни упражнения: София, 2011. 

ДЕЛИЙСКИ, Ненчо; Ладислав Дзуренда. Моделиране на топлинни процеси в технологиите за обработване на дървесина: София, 2010.

ДИКОВ, Дико. Градоустройство, бит, растителност и градини в София: Факти, бележки и коментари по източници от 17-20 век: София, 2010.

ЖЕЛЕВА – Богданова, Елена Ив. Рекултивация на нарушени терени: София, 2010.

КОЛЕВ, Константин. Инвестиции: София, 2011.

КЮЧУКОВ, Георги и др. Физикомеханични и технологични свойства на дървесината на някои ценни дървесни видове в България: София, 2011.

ЛАНДШАФТНА  архитектура. Как да стартираме бизнес?/ Наръчник по предприемачество: София, 2010.

МАЛИНОВА, Людмила. Почвознание и замърсяване на почвите: София, 2010.

МОЛЛЕ, Емил. Биостатистика: София, 2012.

НУСТОРОВА, Мая. Микробиология: София, 2011.

ПАВЛОВ, Димитър; Мариус Димитров. Ботаника: София, 2010.

ПАВЛОВ, Димитър; Мариус Димитров. Фитоценология: София, 2012.

ПАНАЙОТОВ, Панайот Ангелов. Лепила и материали за защитно-декоративно покритие: София, 2012.

ПАНАЙОТОВ, Панайот Ангелов. Стокознание: София, 2010.

ПЕНКОВ, Илко. Финансов мениджмънт: София, 2011.

ПЕТРОВ, Ангел; Николай Нейков. Кооперативен и корпоративен мениджмънт: София, 2011.

ПОПОВ, Кирил. Лозарство: София, 2010.

ПОПОВ, К. и др. Микрорайониране на лозарството в България: София, 2011.

РАПИЦА. Болести. Неприятели. Плевелни растения.: София, 2012.

РОЗЕВА, Анна; Боряна Делийска. Системи за управление на база данни: София, 2012.

СТЕФАНОВ, Стефан. Ръководство за упражнения по съпротивление на материалите: София, 2011.

СТОИЛОВ, Станимир. Ръководство за упражнения по теглителни машини: София, 2010.

СТОЯНОВ, Никола и др. Предприемачество при оползотворяване на недървесните горски продукти: София, 2011.

ТОМОВ, Румен и др. Насекоми по лечебните растения в България: София, 2010.

ЯНКОВА , Людмила. Руский язык в мире бизнеса: София, 2011.

ILIEVA, Iliyana. Lingua Latina: Sofia, 2011.

Издания на университета – Силвия

АБРАШЕВ, Георги. Дървесни материали в интериора: С.; ЛТУ, 2011.

БЛАГОЕВ, Георги. Ръководство за упражнения по технология на фасонираните материали и изделия от дървесина: С.; ЛТУ, 2002.

БЛАГОЕВ, Георги. Технология на фасонираните материали и изделия от дървесина: С.; ЛТУ, 2001.

БЛЪСКОВА, Генка. Дървесинознание: С.; ЛТУ, 2009.

БОНЕВА, Ив. Макроикономика: С.; ЛТУ, 1995.

БОНЕВА, Иванка. Макроикономика: С.; ЛТУ, 1996.

БОНЕВА, Иванка. Микроикономика ІІ: С.; ЛТУ, 1998.

БОНЕВА, Иванка. Обща икономическа теория. І част. / Микроикономика/: С.; ЛТУ, 1993.  

БОНЕВА, Иванка. Управление на корпоративния риск: С.; ЛТУ, 2010.

БОЯДЖИЕВ, Николай. Биология, технологии и болести по рибите. Първа част: Биология и стопанско значение на рибите и други водни организми, обект на аквакултурата: С.; ЛТУ, 2005.

БОЯДЖИЕВ, Николай. Биология, технологии и болести по рибите. Втора част: Методи и технологии в рибовъдството : С.; ЛТУ, 2006.

БОЯДЖИЕВ, Николай. Биология, технологии и болести по рибите. Трета част: Болести и неприятели по рибите : С.; ЛТУ, 2007.

БОЯДЖИЕВ, Николай и др. Наръчник на предприемача в рибарството и аквакултурата: С.; ЛТУ, 2011.

ВАКАРЕЛОВ, Илия и др. Ръководство за упражнения по дендрология и декоративна дендрология: С.; ЛТУ, 1995.

ВАСИЛЕВА, Искра. Хидрология: С.; ЛТУ, 2003.

ВЕЛКОВ, Стефан. Монтаж, поддържане и ремонт на дървообработващи машини: С.; ЛТУ, 2002.

ВЕЛУШЕВ, Митьо. Въведение в общата икономическа теория: С.; ЛТУ, 2004.

ВЕЛУШЕВ, Митьо. Икономика на публичния сектор: С.; ЛТУ, 2006.

ВИДЕЛОВ, Христо. Сушене и топлинно обработване на дървесината: С.; ЛТУ, 2003.

ВУКОВ, Георги. Курсови задачи и решени примери по теоретична механика: С.; ЛТУ, 2006.

ВУКОВ, Георги Йорданов. Ръководство за решаване на задачи по теоретична механика: С.; ЛТУ, 2001.

ВУКОВ, Георги. Теоретична механика: Статика; Кинематика; Динамика: С.; ЛТУ, 2004.

ГЕОРГИЕВ, Димитър. Ръководство по технология и механизаация на дърводобива: С.; ЛТУ, 2006.

ГУРИНОВ, Любомир. Графичен речник в дизайна: С.; ЛТУ, 2008.

ДЕЛЕВ, Константин. Строителни материали: С.; ЛТУ, 2006.

ДЕЛЕВ, Константин. Строително дело: С.; ЛТУ, 2002.

ДЕЛИЙСКИ, Ненчо. Автоматика и автоматизация на дървообработващата и мебелната промшленост: С.; ЛТУ, 2005.

ДЕЛИЙСКИ, Ненчо. Основи на автоматиката и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост: Ръководство за лабораторни упражнения: С.; ЛТУ, 2011.

ДИМИТРОВ, Евгени. Горскопромишлена таксация и лесоустройство: С.;  ЛТУ, 2000.

ЕЛАЗАРОВ, Симеон. Борси и борсова търговия: С.; ЛТУ, 2006.

ИГНАТОВА, Надка. Ръководство за упражнения по „Опазване на водите”: С.; ЛТУ, 1998.

ИВАНОВА, Диана. Маркетингови проучвания за дървообработващата и мебелната промишленост: С.; ЛТУ, 1999.

ИВАНОВА, Диана. Основи на управлението: С.; ЛТУ, 1999.

ИЛИЕВА, Илияна. Латински език за студентите от специалността „Агрономство”: С.; ЛТУ, 2001.

ИЛИЕВА, Илияна. Латински език за специалност „Ветеринарна медицина”: С.; ЛТУ, 2007.

ИЛИЕВА, Илияна Александрова. Латински език: С.; ЛТУ, 2011.

ИНТЕНЗИВЕН мониторинг на горските екосистеми в България; Колектив: С.; ЛТУ, 2002.

КОВАЧЕВА, С. Ръководство по стопанска логистика: С.; ЛТУ, 2005.

КОЛЕВА – Лизама, Иванка. Ръководство за упражнения по метеорология и агрометеорология: С.; ЛТУ, 2005.

КОСТОВ, Г. И. др.Многофункционално горско планиране: С.; ЛТУ, 2005.

КУЛЕЛИЕВ, Йордан. История на градинско-парково изкуство: С.; ЛТУ, 2007.

ЛАНДШАФТНА архитектура. Как да стартираме бизнес?/ Наръчник по предприемачество: С.; Център за насърчаване на предприемачеството, ЛТУ, 2010.

МАЛИНОВА, Людмила. Почвознание и замърсяване на почвите: С.; ЛТУ, 2010

МАРИНОВА, Ася; Георги Кючуков. Оразмеряване на мебели: С.; ЛТУ, 2001.

МАРИНОВА, Ася. Оразмеряване на мебели: С.; ЛТУ, 2007.

МИХАЙЛОВ Христо и др. Инженерна графика: С.; ЛТУ, 2005.

МИХАЙЛОВ Христо и др. Инженерна графика. Ръководство за упражнения: С.; ЛТУ, 2008.

МИХАЙЛОВ Христо и др. Техническо документиране: Ръководство за упражнение: С.; ЛТУ, 2001.

МИХАЙЛОВ, Христо; Минко Дараков. Техническо чертане: С.; ЛТУ, 2000.

МИХАЙЛОВ, Христо; Милко Берберов. Техническо чертане. Ръководство за упражнения: С.; ЛТУ, 1999.

МИХАЙЛОВА, Юлия. Технология на плочите от дървесни частици: Ръководство за упражнения: С.; ЛТУ, 2002.

МЛАДЕНОВА, Марина П. Ръководство за лабораторни упражнения по информатика: С; ЛТУ, 1999.

МОЛЛЕ, Емил. Биостатистика: С.; ЛТУ, 2012.

МОЛЛОВА, Надка. Горски пътища: С.; ЛТУ, 2002.

МОЛЛОВА, Надка. Горски пътища: Ръководство за курсово проектиране: С.; ЛТУ, 2001.

НИНОВ, Нино и др. Наръчник на Предприемача в горското стопанство: С.; ЛТУ: Център за насърчаване на предприемачеството, 2007.

НУСТОРОВА, Мая. Микробиология: С.; ЛТУ, 2011.

ПАВЛОВ, Димитър. Ботаника:Ръководство за упражнения: С.; ЛТУ, 2001.

ПАВЛОВ, Димитър; Мариус Димитров. Ботаника: С.; ЛТУ, 2010.

ПАВЛОВ, Димитър. Фитоценология: С.; ЛТУ, 2006.

ПАВЛОВ, Димитър; Мариус Димитров. Фитоценология: С.; ЛТУ, 2012.

ПАВЛОВА, Екатерина; Дилянка Безлова. Защитени природни територии: С. ЛТУ, 2003.

ПАНАЙОТОВ, Панайот. Лепила и материали за защитно-декоративни покрития: С.; ЛТУ, 2002.

ПАНАЙОТОВ, Панайот Ангелов. Лепила и материали за защитно-декоративно покритие: С.; ЛТУ, 2012.

ПАНАЙОТОВ, Панайот Ангелов. Материали и процеси за формиране на защитно-декоративни покрития: С.; ЛТУ, 2008.

ПАНАЙОТОВ, Панайот Ангелов. Стокознание: С.; ЛТУ, 2010.

ПЕНКОВ, Илко. Финансов мениджмънт: С.; ЛТУ, 2011.

ПЕТКОВ, Ангел. Въведение в мениджмънта: С.; ЛТУ, 2002.

ПЕТКОВ, Ангел. Икономика на дървообработващата промишленост: С.; ЛТУ, 2007.

ПЕТКОВ, Ангел. Маркетинг: С.; ЛТУ, 2002.

ПЕТКОВ, Ангел. Мениджмънт на кооперацията: С.; ЛТУ, 2009.

ПЕТКОВА, Красимира. Създаване на горски култури: С.; ЛТУ, 2001.

ПЕТРОВА – Маринова, Д. Русский язык: С.; ЛТУ, 1993.

ПИПКОВ, Николай Ст. Методично ръководство за изработване на курсов проект по метода „Екологично планиране на ландшафта”: С.; ЛТУ, 1999.

ПИСАРЕВА, Елена. История на интериора и мебелите: С.; ЛТУ, 2002.

ПИСАРЕВА, Елена. Обзавеждане на обществени сгради: С.; ЛТУ, 1999.

ПОЛИТОВ, Ст. Немски език за студенти по ветеринарна медицина, за студенти по екология и опазване на околната среда и ландшафтна архитектура: С.; ЛТУ, 2002.

ПОЛИТОВ, Стефан. Немски език за студенти по горско стопанство: С.; ЛТУ, 2009.

ПОЛИТОВ, Стефан; Евелина Георгиева. Немски език за студенти по стопанско управление. С.; ЛТУ, 2009.

ПОПОВ, Кирил. Лозарство: С.; ЛТУ, 2010.

ПОПОВ, К. И др. Микрорайониране на лозарството в България. С.; ЛТУ, 2011.

ПОПОВА, Теодора. Микробиология: С.; ЛТУ, 2009.

РАЙЧЕВ, А. Промишлена техника. І- Техническа термодинамика. С.; ЛТУ, 1995.

РАЙЧЕВ, А. Промишлена техника. ІІ – Топло-масообмен и енергетика. С.; ЛТУ, 1996. 

РАЙЧЕВ, А.; Л. Такева. Промишлена топлотехника: Ръководство за упражнения: С.; ЛТУ, 1995.

РАЙЧЕВА, Регина П. Вътрешна архитектура: С.; ЛТУ, 1998.

РАЙЧЕВА, Регина. История на интериора и мебелите: С.; ЛТУ, 1999.

РАФАИЛОВ, Георги. Изборно стопанисване на горите: Теория и практика: С.; ЛТУ, 2003.

СОКОЛОВСКИ, Славчо. Машинни елементи: С.; ЛТУ, 2007.

СОКОЛОВСКИ, Славчо; Христо Михайлов. Ръководство за лабораторни упражнения по машинни елементи: С.; ЛТУ, 2001.

СТАНЧЕВА, Й. И др. Растителни биологичноактивни вещества и значението им за биоценозите.: С.; ЛТУ, 2002.

СТЕФАНОВ, Стефан; Георги Вуков. Механика. Част първа. Статика: С.; ЛТУ, 2002.

СТЕФАНОВ, Стефан. Ръководство за упражнения по съпротивление на материалите: С.; ЛТУ, 2011.

СТЕФАНОВ, Стефан. Съпротивление на материалите: С.; ЛТУ, 2007.

СТОЕНЧЕВ, Николай; Ивайло Иванов. Ръководство за упражнения по статистика: С.; ЛТУ, 2004.

СТОЕНЧЕВ, Николай; Георги Налбантов. Управленски информационни системи ( Специализирани управленски информационни системи в горското стопанство): С.; ЛТУ, 1997.

СТОИЛОВ, Станимир. Ръководство за упражнения по теглителни машини: С.; ЛТУ, 2010.

СТОЯНОВ, Никола и др. Предприемачество при оползотворяване на недървесните горски продукти: С.; ЛТУ: Център за насърчаване на предприемачеството, 2011.

ТАКЕВА, Лиляна. Ръководство за упражнения по промишлена топлотехника: .С.; ЛТУ, 2005.

ТАКЕВА, Лиляна; Николай Кемилев. Ръководство за лабораторни упражнения по металознание: С.; ЛТУ, 2004.

ТАСЕВ, Г. И др. Как се разработва дипломна работа. Методични указания за разработване на дипломен проект /работа/ за образователно-квалификационна степен „Бакалавър” и „Магистър”: С.; ЛТУ, 2009.

ТЕПЕЛИЕВ, Юлин и др. Географски информационни системи: С.; ЛТУ, 2008.

ТОДОРОВ, Борис Асенов. Задвижвания на дървообработващи машини: С.; ЛТУ, 2001.

ТОДОРОВ, В. Ръководство за обучение по бази данни MS Access 97 for Windows: С.; ЛТУ, 1999.

ТОДОРОВ, Владислав И. Управленски информационни системи І част: С.; ЛТУ, 2006.

ТРЕНЧЕВ, Георги; Румен Томов. Специална ентомология по растителна защита: Ръководство за магистри: С.; ЛТУ, 2002.

ТРИЧКОВА-Ветова, Екатерина. Ръководство за упражнения по хидротермично обработване на дървесината: С.; ЛТУ, 2004.

ЦОЛОВ, Валентин; Гено Дончев. Технология на материалите от дървесни влакна: С.; ЛТУ, 2002.

ЩИЛЯНОВ, Владимир. Ръководство за упражнения по теория на парковото изкуство. Теоретични постановки и графични техники в паркоустройственото проектиране: С.; ЛТУ, 1996.

ЮРУКОВ, Стефан. Дендрология: С.; ЛТУ, 1996.

ЯНКОВА , Людмила. Русский язык в мире бизнеса: С.; ЛТУ, 2011.

ЯРУЛЛИНА, Татьяна. Учебник русского языка: С.; ЛТУ, 2005.

ЯРУЛЛИНА, Татьяна. Учебное пособие по русскому языку с учебным русско-болгарском словарем (специальност „ Агрономство”): С.; 2004.

NATOVA, Ivanka. English for Students of Veterinary Medicine: S.; FTU, 2009.

PANCHEVA, Tanya and etc. English for Woodwoking Technology and Interior Design: S.; UF, 2008.

GEORGIEVA, Evelina und and. Lehrwerk fur Fachdeutsch: Studiengang 1 Holzbearbeitung und Mobelherstellung; Studiengang 2 Mobeldisign. S.; UDF, 2008.

POLITOV, Stefan. Lehrbuch der deutschen sprache fur Studenten an der Fakultat fur Forstindustrie: S.; UDF, 2008.

PARVANOV, Parvan. Le Francais Fondamental: S.; USC, 2003.

обмен/пазар на литература

 

 

Последна промяна: 21 Aug 2013 в 09:19:45

Назад