Технология на мебелите. Кавалов, А. 2000

Горска таксация, Михов. И. 2000

Ръководство за упражнения по ботаника. Павлов, Д. 2001

Оразмеряване на мебели. Маринова, А. 2001

Лекционен курс по технология на мебелите. Кавалов, А.

Обзавеждане на обществени сгради. Писарева, Е. 1999

История на интериора и мебелите. Райчева, Р. 1999

Посевни материали от иглолистни видове. 1999

Вътрешна архитектура. Райчева, Р. 1998

История на интериора и мебелите. Писарева, Е. 2002

Рибовъдство. Бояджиев, Н. 1996

Ръководство за разработване на курсови задачи и проекти по конструиране на мебели. 1996

Ръководство за упражнения по икономика на горското стопанство. Палигоров, И. 1995

Ръководство за упражнения по защита на парковата растителност. Пенчева, А. 1995

Ръководство за упражнения по дендрология и декоративан дендрология. Вакарелов, И. 1995

Икономика на горското стопанство. Йовков, И. 1994

Ръководство за лабораторни упражнения по физика с биофизика. Батов, И. 1994

Организация и планиране на горското стопанство. Стоянов, Н. 1994

Технология на фурнира и слоиста дървесина. Шишков, И. 1994

Ръководство за упражнения по дървесинознание. Блъскова, Г. 1994

Ръководство за курсово проектиране по механизация на горскостопанските работи. Любенов, К. 1994

Охрана на труда в дървообработването. Брезин, В. 1992

Ръководство за упражнения по геодезия. Рибаров, С. 1992

Горско почвознание. Донов, В. 1993

Физика. Младенов, И. 1992

Учебно помагало по общо лесовъдство. Костов, Г. 2004

Дендрология. Юруков, Ст. 2003

Практикум по икономика на горското стопанство. Георгиева, Д. 2005

Ръководство за упражнения по рязане на дървесината и дърворежещи инструменти. Гочев, Ж. 2005

Механизация на горскостопанските работи. Чакъров, Н. 2004

Машини за производство на мебели. Филипов, Г. 1979

Производство на плочи от дървесни частици. Йосифов, Н. 1975

Дървообработващи машини. Филипов, Г. 1977

Зоология. Генов, Т. 2002

Ръководство за упражнения по инженерна графика. Михайлов, Хр. 2008

Вируси по животните, ръководство. Хараламбиев, Х. 2002

Климатичен справочник за НР България- 1,3,4,5 и 6 том

История на ветеринарната медицина. Божков, И. 1984.

Горски култури. Захариев, Б. 1977.

Производство и монтаж на врати и прозорци. Кючуков, Г. и др. 1980.

Борси и борсова търговия. Елазаров, С. 2006.

Ръководство за упражнения по горско почвознание. Донов, В. 1974