ПРАВИЛНИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ В БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА ЛТУ

1. Услугите на библиотеката на ЛТУ се ползват от преподавателите, студентите, докторантите и служителите на ЛТУ след показване на читателска карта

2. Регистриране на читатели се извършва:

- за студенти на ЛТУ чрез заверена студентска книжка, лична карта и актуална снимка.

- за преподаватели и служители чрез лична карта, актуална снимка и служебна бележка, удостоверяваща, че въпросният преподавател или служител работи в ЛТУ на постоянен трудов договор.

3. Външни лица могат да ползват само читалните на библиотеката срещу дневна такса от 1.00 лв. или месечна от 2.00 лв.

4. За издаване на читателска карта преподавателите, студентите, докторантите и служителите от ЛТУ заплащат еднократно 5.00 лв. за целия период на ползване на библиотеката. При изгубване на картата се издава нова срещу 5.00 лв.

5. Студентите могат да заемат за домашно ползване не повече от 4 книги (2 учебника и 2 ръководства) за срок от 6 месеца с право на едно презаписване.

6. Преподавателите могат да заемат книги за домашно ползване до 10 екземпляра за срок от 12 месеца, с право на едно презаписване.

7. Служителите могат да заемат не повече от 2 книги за срок от 6 месеца.

9. Всяка библиотечна книга съдържа 2 етикета – бар код и идентификационен номер RFID (Radio Frequency Identification Device), необходими за автоматично заемане на книги. При унищожаване на един или и двата от тях, читателят възстановява заетата книга с нова (същата или сходна по съдържание).

10. Всеки читател е длъжен да пази книгите от повреди, подчертаване на текст или късане на страници. Повредена книга се заменя с нова за сметка на читателя.   

11. При загубване на библиотечна книга читателят я възстановява чрез нова (същата или сходна по съдържание).

12. При дипломиране, напускане или пенсиониране, читателите прекратяват регистрацията си в библиотеката чрез подписан и подпечатан обходен лист, удостоверяващ, че не дължат книги на библиотеката.

Пенсионирани преподаватели могат да подновят регистрацията си отново, след като са издължили всичките си книги при пенсионирането си. Те могат да заемат за домашно ползване не повече от 4 книги за срок от 6 месеца с право на едно презаписване.