Регистриране на студенти, преподаватели, външни читатели  :

Студенти

Всеки новоприет студент има възможност  да ползва услугите на библиотеката след издаване на читателска карта от Заемната служба при представяне на заверена  студентска книжка, документ за самоличност и актуална снимка. Тази читателска карта важи за целия период на следването и срещу нея се ползват всички услуги на Библиотечно-информационния център. За вкъщи се взима само учебна литература от Заемната служба. Когато се  дипломира или напуска, студентът се отписва от библиотеката след пълно издължаване на заетите книги и получава заверка от библиотекаря с полагане на подпис и печат на библиотеката върху служебна бележка /обходен лист/.

  Преподаватели

Срещу представяне на копие от трудовия си договор, документ за самоличност и актуална снимка на всеки преподавател се издава читателска карта, която му дава право да ползва всички услуги на библиотеката.

 

   Други читатели

Библиотеката предоставя услугите си на преподаватели, служители и студенти от всички образователни степени. Всички външни читатели, пенсионирани преподаватели, служители и прекъснали студенти на Лесотехническия университет се обслужват само в читалнята. Всеки потребител, който желае да ползва библиотеката може сам да избира дали ще е целогодишно или само за съответния ден, но задължително срещу издаване на читателска карта след представяне на документ за самоличност.

Съдействие с други университетски библиотеки

Колегите от други университетски библиотеки, при необходимост, могат да се възползват от  услугата на междубиблиотечното заемане, да получават актуална информация за наличие на търсено от тях заглавие, библиографска справка или копие от статии по електронната поща.