Министерство на образованието

Министерство на околната среда и водите

Министерство на земеделието и храните

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Изпълнителна агенция по горите

Изпълнителна агенция по лозата и виното

Изпълнителна агенция по околна среда

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

Патентно ведомство

Български ловно- рибарски съюз

Тракийски университет

Селскостопанска академия