Нови учебни материали, постъпили в БИЦ през 2013 г.

Драгозова-Иванова, Елена. Оптималност на благоденствието при териториална организация на ландшафтно архитектурната дейност, 2013 г.

Петрова, Росица. Почвознание с основи на торенето, 2013 г.

Станев, Стефан. Бележити български ботаници, 2013 г.

Стоенчев, Николай. Статистика, 2013 г.

Тепелиев, Юлин и др. Приложения на фотограметрията и дистанционните методи за изследване на горите в България и в горското стопанство, 2013 г.

Георгиева, Д. Оценка на гори, 2013

Бизнес средата в България през периода 2003- 2011 г.

Яруллина, Т. Учебник русского языка, 2013
 

Петков, А. и др. Маркетинг, 2013

Драгозова- Иванова, Е. Оптималност на благоденствието при териториална организация на ландшафтно- архитектурната дейност, 2013.

Борисова, Б. Ландшафтна екология и ландшафтно планиране, 2013

Пенков, И. Черно на бяло в банкеръ, 2013

Коцева, В. Етюди по история на геодезията и картографията в България, 2013

Василев, В. Въжените системи в горското стопанство, 2013

Попова, Р. Иновации в мебелния сектор, 2013

Forests in Poland, 2013

Възможности на подхода "Лидер" за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси, 2013

Знанието като икономически ресурс, 2013

Маринов, К. Механизация на горскостопанските работи, 2013

Йорданов, Й. Основи на алтернативния туризъм, 2013

Petrakieva, A. et al. Union of European Foresters 55 years of history and stories, 2013

Обретенов, А. и др. Право на лов, 2013

Статистически годишник 2013

50 години "Средна гора" АД (1963-2013), 2013

Обща епизоотология и превантивна медицина, 2013

Неделчев, Н. Куликоидите в България, 2013

Forest atlas, 2013

Forest products, 2013

                          Нови учебни материали, постъпили в БИЦ през 2014 г.

Костов, Д. Административно право и административен процес, 2014

Станева, Н. и др. Ръководство за упражнения и курсови задачи по инженерна графика, 2014

Димитрова, В. и др. Роля на подземната фитомаса в годишната фиксация на CO2 от представителни горски екосистеми в България, 2014

Брезин, В. и др. Промишлена екология и охрана на труда, 2104

Георгиев, Д. Ръководство за упражнения по технология и механизация на дърводобива, 2014

Кавалов, А. и др. Технология на мебелите, 2014

Писарева, Е. Обзавеждане на обществени сгради, 2014

Соколовски, С. Ръководство за курсово проектиране по машинни елементи, 2014

Бърдаров, Н. Ръководство за определяне на дървесните видове по анатомични белези на дървесината, 2014

Зеленчукопроизводство, 2014

Лозанова, С. Изкуството в дизайна, 2014

Любенов, К. Защита на горите от пожари, 2014

Une histoire. Art, architecture, design, des annes 1980 a nos jours, 2014

Ташева, С. Проблеми и тенденции на архитектурната графика в България през XX век, 2014

Лозанова, С. 24 века изображения архетипи в изкуството по българските земи, 2014

Стипцов, В. Многофукционално горско планиране в България. Приложение, резултати и насоки за развитие, 2014

Панчева, Т. Обучение по специализиран чужд (английски) език в инженерно- технически специалности, 2014

Rovaniemi Action Plan for the Forest in a Green Economy, 2014

Сборник научни публикации на Института за гората, 2014

Пилотна мрежа от малки защитени местности за опазване на редки растения в България, 2014

Guideline on climate change adaptation and risk assessment in the Danube macro-region, 2014

Анализ на конкурентноспособността на българската икономика, 2014

Добри практики за устойчиво управление на храненето на земеделските култури, 2014

Справочник на ветеринарния лекар, 2014

Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България (2013-2020), 2014

Станев, С. и др. История на българската ботаника, 2014

Куртенков, А. Бъдещето на домашните животни, 2014

Любенов, К. Защита на горите от пожари, 2014

The Value of the Forests, 2014

Статистически годишник, 2014

Горите в Бургаска област, 2014

Цанов, И. Синергетичен модел на управленското решение, 2014

Драгозова, Е. Бизнес комуникации и връзки с обществеността, 2014

Integrated Forest Management Scenarios in Teteven and Yundola, 2014

Состояние лесов Турции, 2014

 

 

                        Нови учебни материали, постъпили в БИЦ през 2015 г.

Вачкова, Е. и др. Практикум по управление на човешките ресурси, 2015

Въчовски, Х. Горското стопанство при пазарната икономика, 2015

Милев, М. и др. Горски култури- горско семепроизводство, 2015

Манолов, Г. Увод в политическия маркетинг, 2015

Гюров, Г. и др. Почвознание, 2015

Станчева, Й. и др. Агролесовъдство, 2015

Момчев, Ж. От връх Ком до нос Емине, 2015

Петкова, И. и др. Практическо ръководство по проектен мениджмънт, 2015

Сборник доклади от научната конференция "40 години обучение по Екология и опазване на околната среда в ЛТУ", 2015

Актуализиране на учебните програми на специалностите във факултет "Стопанско управление " на ЛТУ в съответствие с изискванията на пазара на труда- EDUCOMP

План за развитие на горите на територията на община Тетевен, 2015

План за развитие на горите на територията на община Велинград, 2015

Петкова, И. Европейски проекти, политики и нормативни регулации, 2015

Василева, Ц. Избрани молекуляно-биологични механизми от оксиредуционния клетъчен отговор, 2015

Димитракиева, С. Бизнес икономика, 2015

Маринов, К. и др. Машини за растителна защита, 2015

Даскалова, М. Ръководство за упражнения по корпоративни финанси, 2015

Димитракиева, С. Теоретико-методологически аспекти на организацията на брандинга, 2015

Димитракиева, С. Управление на финансовите ресурси, 2015

Kotseva, V. Studies on History of Geodesy and Cartography in Bulgaria, 2015

Брезин, В. и др. Инженерна екология, 2015

Национален парк "Централен Балкан", 2015

Forestry: Bridge to the Future, 2015

Стоенчев, Н. и др. Статистика, 2015

Производство на фиданки от дървесни и храстови видове, 2015