Димитровъ, Т. Прегледъ на българската лесовъдска книжнина за петдесетъ години (1879 - 1928) / Т. Димитровъ, б.г. 43 с. 26 см.

Димитровъ, Т. Указателъ на българската лесовъдска книжнина за петдесетъ години (1879-1928): въ азбученъ редъ на авторови имена / Т. Димитровъ. – София: Държавна печатница, 1930 – 44 с. 24 см.

Буреш, Иван. Чуждестранна литература върху фауната на България / Иван Буреш.- София: БАН, 1953

Буреш, Иван и др. Вредните насекоми за селското и горското стопанство в България: Библиография и каталог / Иван Буреш, Асен Лазаров.- София: БАН, 1956. – 292 с. : 24 см

Хинчева, Люба Г. и др. Библиография на лесовъдската книжнина излязла на български отъ Освобождението до 1937/ Люба Г. Хинчева, Злати М. Златевъ – София: Гутенбергъ, 1937. – 128 с.

Описъ на изданията на Българската академия на науките и Българското книжовно дружество 1870 – 1926. – София : П. Глушковъ, 1926. – 183 с. ; 24 см

Кринчева, Райна и др. Сто години лесотехническа книжнина (1878-1978)/Райна Кринчева, Свилен Николов – София, ЕЦНПКФКС, 1980

Китанов, Борис. Литература върху висшата флора и растителната география на България 1959 – 1968/Борис Китанов. – София; БАН, 1975, 270 с.; 21 см

Научни публикации на Аграрния университет Пловдив: Библиографски указател 1995-2005/Състав. Танко Колев и др. – Пловдив, Академично издателство на Аграрен университет, Пловдив, 2005. – 716 с.; 25 см

Тодоров, Тодор.  Екогеология : Environmental Geology : Избрана библиография : Т. 1-3/Състав. Тодор Тодоров. – София : Екогеоинвестконсулт, 1998; 29 см