Библиотеката на ЛТУ осъществява междубиблиотечно обмен с библиотеките на Тракийския университет-Стара Загора, Аграрен университет-Пловдив, Централна селскостопанска библиотека и много други.