Библиотека на Лесотехнически университет - София

Библиотеката на Лесотехнически университет е създадена през 1948 г. като съставна част от библиотеката на Софийския държавен университет. Дотогава обслужването на преподавателския състав и на студентите от Лесовъдния отдел на Агрономолесовъдния факултет е ставало от библиотеката на СДУ и изградените тогава катедрени библиотеки. След обособяването на самостоятелен Лесовъден, а по-късно на Лесотехнически факултет и преминаването му към ССА “Г. Димитров”, библиотеката става филиал на библиотеката на Академията.

След създаването на Висшия лесотехнически институт като самостоятелно висше учебно заведение през 1953 г., Университетската библиотека започва своя самостоятелен живот. В началото фондът е наброявал 2871 тома учебна и научна литература.
 
Сега фондът на библиотеката е 109 000 тома книги, дисертации и периодични издания и е представен чрез Библиотекатрадиционните книжни каталози – Азбучен и Систематичен каталог на книги, периодични издания и дисертации. От края на 2000 г. започва създаването на електронни каталози включващи аналитични описания на книги, дисертации и статии от списания.
 
Средно годишно библиотеката обслужва около 2000 читатели. Посещенията са около 25 000 годишно.
Подпомага учебната и научно-изследоватеската дейност на Лесотехническия университет. След основна реконструция на сградата, оборудване с нова компютърната техника и софтуерната среда, библиотеката се превърна в модерен Информационен център. Състои от : Заемна служба, Справочно-информационна служба и Читалня. Осигурен е свободен достъп до фонда на библиотеката, безплатен достъп до Интернет, търсене в електронните и книжните каталози.
Университетската библиотека работи със софтуерни продукти на фирмите СофтЛиб ООД и Примасофт ООД. RFID технологиите и контрол на достъпа са осигурени от фирма Асеновци ЕООД.
Предлагат се и копирни услуги срещу заплащане.
 

През 2011 г. Лесотехнически университет абонира и осигури онлайн достъп до пълнотекстови бази данни "SpringerLink". Можете да ползвате пълнотекстово над 2500 списания от 1997 г. до 2011 г. включително. Електронните версии на статии от списания, публикувани преди 1997 г. се заплащат по 35 USD за статия. Базите можете да ползвате от компютърните мрежи на ЛТУ ( Централна сграда и УЛК), сграда Д в Студентски град и сградата на бул. Цариградско шосе 73. Ако имате въпроси, моля обръщайте се към служителките в библиотеката.

Пълнотекстов достъп и до списание International Journal of Forest Engineering

Username - rsokolova       Password - Leny8zbB

Библиотеката изпраща и получава книги по линията на междубиблиотечна заемна служба на университетските библиотеки.